Մոսկվան պատրաստ է հարթակ տրամադրել ՀՀ և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպման համար

1663
MOSCOW, RUSSIA - JULY 23, 2020: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov during a meeting with the President of the 75th UN General Assembly, Volkan Bozkir at the Russian Foreign Ministry's Reception House in Spiridonovka Street. Russian Foreign Ministry Press Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâðîâ âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ èçáðàííûì ïðåäñåäàòåëåì 75-é ñåññèè ÃÀ ÎÎÍ Âîëêàíîì Áîçêûðîì â Äîìå ïðèåìîâ ÌÈÄ íà Ñïèðèäîíîâêå. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը ՀՀ և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հետ հեռախոսազրույցների ժամանակ պատրաստակամություն է հայտնել՝ մոսկովյան հարթակը տրամադրել ԼՂ հակամարտության կարգավորման, այդ թվում՝ իր և երկու երկրների ԱԳ նախարարների մասնակցությամբ եռակողմ հանդիպման համար: 

«Սերգեյ Լավրովն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի թե ազգային մակարդակում, թե ԵԱՀԿ ՄԽ մյուս համանախագահող երկրների հետ, միջնորդական ջանքեր ներդնել՝ ուղղված ԼՂ հակամարտությունը քաղաքական-դիվանագիտական մեթոդներով կարգավորելու պայմանների ստեղծմանը»,- տեղեկացնում են ՌԴ ԱԳՆ-ից:

Լավրովը կողմերին նաև կոչ է արել անմիջապես դադարեցնել կրակը Լեռնային Ղարաբաղում և հնարավորինս արագ վերադառնալ բանակցություններին: